Yapı Durdurma veya Tespit Tutanağı Düzenlenmeden Yıkım Kararı Alınması Mümkün Mü

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

32. madde hükümlerine göre, ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç, ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespit edilmesi, fenni mesulce ihbarı veya herhangi bir şekilde bu durumun öğrenilmesi halinde inşaatın durdurulması ve o andaki durumun tespiti için yapı durdurma tutanağı düzenlenerek, inşaatın durdurulması gerekir[1].

Yapı tatil (durdurma) tutanağı, İmar Kanunu’nun 32. maddesinde ayrıntılı olarak tarif edilmiş olan ve yıkımdan önce mutlaka tutulması gereken bir belgedir[2].

Tespit, yıkım işleminin ilk aşamasıdır. İmar mevzuatı uyarınca, idare tarafından ruhsatlı yapıdaki ruhsata aykırılığın tespit edilmesi, tespite ilişkin tutanağın yapı yerine asılması, bir nüshasının da muhtara bırakılması suretiyle ilgilisine tebliğ edilmesi gerekmektedir. Böylece ilgiliye bu tarihten itibaren bir ay içinde söz konusu aykırılığı giderme veya bu aykırılık nedeniyle ruhsat başvurusunda bulunma imkanı tanınmaktadır. Bu nedenle, tutanak düzenlenmeden doğrudan yapının tamamının yıkılması sonucuna yol açacak şekilde inşaat ruhsatının ve yapı kullanma izin belgesinin iptali yönünde işlem tesis edilmesi, mevzuata aykırıdır. Bu nedenle yapı tatil tutanağı düzenlenmeksizin yıkım kararı verilmesi, tek başına iptal nedenidir. 3194 sayılı Kanun’un 32. maddesinde belirtildiği şekilde usulüne uygun olarak düzenlenmiş yapı tatil tutanağı olmadan, sadece tespit tutanağına dayanılarak tesis edilen yıkım işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır[3].

Keza başka isimle bir belgeden sonra yıkım aşamasına geçilmesi de, işlemi hukuka aykırı hale getirmektedir[4].

[1] Şimşek, Suat (2010) İmar Hukuku, s: 689

[2] Ersöz, A. Kürşat (2015), Bir İdari İşlem Olarak Yıkım Kararı, s: 108

[3] Danıştay 14. Dairesi, 18.06.2014, E: 2014/1623, K: 2014/6892, Danıştay 6. Dairesi, 05.12.2006, E: 2005/141, K: 2006/5651

[4] Danıştay 14. Dairesi, 01.06.2011, E: 2011/5192, K: 2011/5