Tapu ve Kadastro Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2012-3 (2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 21. maddesinin, Anayasa’nın 2. ve 35. maddelerine aykırı olmadığı)
Danıştay Kararı D-6-2014-8309 (Tapusu İptal Edilen Ormanların İçin Tazminat Şartları)
Kanunlar BATAKLIKLARIN KURUTULMASI VE BUNDAN ELDE EDİLECEK TOPRAKLAR HAKKINDA KANUN
Kanunlar ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar HAKKI KARAR VE SENETSİZ TASARRUFAT VE TASHİHİ KAYIT MUAMELATININ SURETİ İCRASINA DAİR KANUN
Kanunlar KADASTRO KANUNU
Kanunlar KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ KANUNU
Kanunlar MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar ORMAN KANUNU
Kanunlar TAPU KANUNU
Kanunlar TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN
Kanunlar TAPULAMA KANUNU
Kanunlar TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar TOPRAK VE TARIM REFORMU KANUNU
Kanunlar TOPRAK VE TARIM REFORMU ÖNTEDBİRLER KANUNU
Kanunlar TÜRK MEDENÎ KANUNU
Milli Emlak Genel Tebliği 151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Açısından Kadastro İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliği 179 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kadastro işlemleri döner sermaye ücretleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-09599 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3402 sayılı Kanun’un 22 ve Geçici 8. Maddesi Gereğince Hazine Adına Yapılacak Tesciller)
Milli Emlak Genel Tebliği 151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Açısından Kadastro İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliği 179 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kadastro işlemleri döner sermaye ücretleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-09599 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3402 sayılı Kanun’un 22 ve Geçici 8. Maddesi Gereğince Hazine Adına Yapılacak Tesciller)
Milli Emlak Genelgesi 2006-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Milli Emlak İşlemlerinde Döner Sermaye Ücreti)
Milli Emlak Genelgesi 2010-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ormanların ve Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastrosu)
TKGM Genelgeleri TKGM 1759 (2014/07) sayılı Genelgesi (Tapu Kaydında Düzeltim Hataları)
TKGM Genelgeleri TKGM 1765 (2015/03) sayılı Genelgesi (4706 Sayılı Kanunun Geçici 18. Maddesi Uygulamaları)
TKGM Genelgeleri TKGM 1768 (2015/06) sayılı Genelgesi (3303 sayılı Kanunun Ek-1. maddesi uygulamaları)
Tüzükler MEZARLIKLAR HAKKINDAKİ NİZAMNAME
Tüzükler TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUNUN TAPU İDARELERİNCE SURETİ TATBİKİ HAKKINDAKİ NİZAMNAME
Tüzükler TAPU PLÂNLARI TÜZÜĞÜ
Tüzükler TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tüzükler TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ (Mülga)
Yargıtay Kararı Y-İBK-2007-01 (4721 sayılı Kanun’un 713. maddesi gereğince açılan tescil davasının süre yönünden reddedilmesi halinde; açılacak ikinci davanın olumlu sonuçlanabilmesi için, ilk kararın kesinleşmesinden itibaren taşınmaz üzerindeki zilyetliğin yeniden 20 yıl sürmesi gerekir.)
Yönetmelikler 2859 SAYILI KANUNA 590 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE EKLENEN EK 1 İNCİ VE 2 İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler 2981 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Yönetmelikler DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KADASTRO ÇALIŞMA ALANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Kadastro Güncelleme Yönetmeliği
Yönetmelikler KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KADASTRO KANUNUN 41. MADDE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Yönetmelikler Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK