Mülkiyet Hakkı ve Eşya Hukuku Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2014-121 (4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 11. fıkrasının iptali)
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K:2018-34 (Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 11. Maddesinin İptali)
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K:2018/34 (Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 11. Maddesinin İptali Hakkında)
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesinin K: 2018/11 sayılı Kararı
Anayasalar 1924 ANAYASASI
Anayasalar 1961 ANAYASASI
Anayasalar 1982 ANAYASASI
Bakanlar Kurulu Kararları 2016-8509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Orman, 2/B veya Kıyı Olduğu Gerekçesiyle Tapuların İptal Edilen veya İmar Planında Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazlarla İlgili Olarak Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği İddiasıyla Açılan Davaların 6384 s.Kanun Kapsamına Alınmasına İlişkin BKK)
Danıştay Kararı D-10-1993-2687 (İdarenin bir özel hukuk süresi olarak yaptığı taahhüt senedi sözleşmesinden kaynaklanan, dolayısıyla akitten doğan alacağın 6183 sayılı Yasaya göre takip ve tahsiline olanak olup olmadığı)
Danıştay Kararı D-17-2015-841 (Arazi toplulaştırma işleminin mülkiyet hakkını ilgilendiren sübjektif işlem olduğu, dava açma süresinin başlangıcı için ilanın yeterli olmadığı)
Danıştay Kararı D-6-2013-5107 (Kentsel dönüşüm alanlarında taşınmaz maliklerinin de uygulama yapabileceği)
Danıştay Kararı D-6-2014-4122 (Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Harç)
Danıştay Kararı D-6-2014-718 (İmar planında ağaçlandırılacak alanda kalan taşınmaz ve kısıtlılık hali, kamulaştırmasız el atma davalarında değerleme uzmanlarının görevlendirilmesi)
Danıştay Kararı D-6-2014-8309 (Tapusu İptal Edilen Ormanların İçin Tazminat Şartları)
Danıştay Kararı D-6-2015-3467 (Sulak alan kısa mesafeli koruma alanında kalan ve yapılaşma yapılamayan taşınmazda kısıtlılık ve mülkiyet hakkı)
Danıştay Kararı D-6-2015-3486 (İmar planında okul alanında kalan taşınmazdaki kısıtlılık hali ve mülkiyet hakkı)
Danıştay Kararı D-6-2015-4418 (Sit alanlarında kalan taşınmazlarda kısıtlılık ve mülkiyet hakkı)
Danıştay Kararı D-6-2015-6627 (Başbakanlık Gazi Yerleşkesi Kentsel Dönüşüm alanına ilişkin BKK’nın hukuka aykırı olmadığı)
Danıştay Kararı D-İDDK-2013-4577 (İmar planında lise alanı olarak ayrılan, fakat kamulaştırılamayan taşınmazda mülkiyet hakkı)
Danıştay Kararı Danıştay 10. Daire, K: 2017/1354 (Ecrimisil bedelinin güncellenmesi aşamasında, TÜİK-ÜFE­TÜFE oranın değil, yeniden değerleme oranının dikkate alınması)
Danıştay Kararı Danıştay 10. Dairesi K: 2006/5608 (Hazine’nin hissedar olduğu taşınmazdaki kullanımdan ecrimisil alınıp alınamayacağı)
Danıştay Kararı Danıştay Altıncı Dairesi K: 2016-486 (İmar planında kamu alanında kalan taşınmazlarla ilgili olarak her zaman idareye başvuru yapılabileceği, dava açma süresinin tekrar başlayacağı)
Kanunlar 0269 sayılı TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU
Kanunlar BORÇLAR KANUNU
Kanunlar DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN
Kanunlar HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU
Kanunlar İMAR KANUNU
Kanunlar İSTİMLÂK KANUNU
Kanunlar Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Kanunlar KADASTRO KANUNU
Kanunlar KANUNU MEDENİNİN SURETİ MER’İYET VE ŞEKLİ TATBİKİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Kanunlar Kıyı Kanunu
Kanunlar KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
Kanunlar MADEN KANUNU
Kanunlar MALMEMURLARININ KAYYIM TAYİN EDİLMESİNE DAİR KANUN
Kanunlar MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ İSKÂN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU VEKÂLETÇE KULLANILAN GAYRİMENKULLERDEN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SALÂHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN
Kanunlar ORMAN KANUNU
Kanunlar PETROL KANUNU
Kanunlar SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU
Kanunlar TAPU KANUNU
Kanunlar TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU
Kanunlar TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanunlar TÜRK MEDENİ KANUNU (EŞYA HUKUKU)
Kanunlar TÜRK PETROL KANUNU
Kanunlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ DEVLETİ ARASINDAKİ KARA SINIRI BOYUNCA YAPILACAK MAYIN TEMİZLEME FAALİYETLERİ İLE İHALE İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN
Tüzükler MEZARLIKLAR HAKKINDAKİ NİZAMNAME
Tüzükler TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUNUN TAPU İDARELERİNCE SURETİ TATBİKİ HAKKINDAKİ NİZAMNAME
Tüzükler TAPU PLÂNLARI TÜZÜĞÜ
Tüzükler TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Tüzükler TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ (Mülga)
Tüzükler TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜK (Mülga)
Tüzükler TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLARIN TESCİL VE İLANI HAKKINDA TÜZÜK
Tüzükler TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
Yargıtay Kararı Y-İBK-2007-01 (4721 sayılı Kanun’un 713. maddesi gereğince açılan tescil davasının süre yönünden reddedilmesi halinde; açılacak ikinci davanın olumlu sonuçlanabilmesi için, ilk kararın kesinleşmesinden itibaren taşınmaz üzerindeki zilyetliğin yeniden 20 yıl sürmesi gerekir.)
Yönetmelikler Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Yönetmelikler Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler MAL MEMURLARININ KAYYIMLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yönetmelikler TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK