Kıyı Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2005-14 (4916 sayılı Kanunla, 4706 sayılı Kanuna Eklenen Geçici 5. Maddenin ve 2644 sayılı Kanun’un 35. Maddesinin Anayasaya Aykırılığı)
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2019/53 (3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun ek 2. madde ve ekli (1), (2), (3) ve (4) nolu krokiler)
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2019/54 (3996 sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü fıkrası)
Anayasalar 1961 ANAYASASI
Anayasalar 1982 ANAYASASI
Bakanlar Kurulu Kararları 2016-8509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Orman, 2/B veya Kıyı Olduğu Gerekçesiyle Tapuların İptal Edilen veya İmar Planında Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazlarla İlgili Olarak Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği İddiasıyla Açılan Davaların 6384 s.Kanun Kapsamına Alınmasına İlişkin BKK)
Bakanlar Kurulu Kararları 6/9636 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Deniz, göl ve nehir kıyıları ile tarihî ve turistik bölgelerde bulunan Hazine taşınmazlarının 775 s.Kanun kapsamında belediyelere devredilememesi)
Danıştay Kararı D-10-1990-2835 (DHTA Yerlerden İzinsiz Malzeme Alımının 2886/75. Maddesi Anlamında İşgal Sayılıp Sayılmayacağı)
Kanunlar BATAKLIKLARIN KURUTULMASI VE BUNDAN ELDE EDİLECEK TOPRAKLAR HAKKINDA KANUN
Kanunlar BELEDİYE KANUNU
Kanunlar BOĞAZİÇİ KANUNU
Kanunlar ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar KIYI KANUNU
Kanunlar LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN
Kanunlar LİMANLAR KANUNU
Kanunlar ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN
Kanunlar SU ÜRÜNLERİ KANUNU
Kanunlar TAPU KANUNU
Kanunlar Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar TÜRK MEDENÎ KANUNU
Milli Emlak Genel Tebliği 288 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Denizden Doldurulan Alanların İdaresi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-37984 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyelerce doldurulan alanlardan ecrimisil)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-37985 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyeler Tarafından Doldurulan Doldu Alanlarında Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-09909 sayılı Genel Yazı (Kıyı Protokolleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-02009 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Alanlarında Yapılacak Protokollerle İlgili Danıştay Kararı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-13715 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama)
Milli Emlak Genel Tebliği 288 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Denizden Doldurulan Alanların İdaresi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-37984 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyelerce doldurulan alanlardan ecrimisil)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-37985 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyeler Tarafından Doldurulan Doldu Alanlarında Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-09909 sayılı Genel Yazı (Kıyı Protokolleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-02009 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Alanlarında Yapılacak Protokollerle İlgili Danıştay Kararı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-13715 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama)
Milli Emlak Genelgesi 1996-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Kanunu ve Yönetmeliği)
Milli Emlak Genelgesi 2007-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapılarında Planlama ve İnşaat Süreci)
Milli Emlak Genelgesi 2008-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yatırımlarında Planlama ve İnşaat Süreci)
Milli Emlak Genelgesi 2010-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Süreci)
Milli Emlak Genelgesi 2011-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ahşap İskeleler)
Milli Emlak Genelgesi 2011-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ)
Yönetmelikler 3086 SAYILI KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANINDA YAPILAŞMANIN VE YAPILARIN KULLANIMININ DENETİMİ İLE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yönetmelikler HAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yönetmelikler Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler MADEN YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
Yönetmelikler SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik