Kamulaştırma Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi K: 2019-05 (Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 12. maddesinde yer alan “icra takipleri” ibaresinin iptali)
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2017/133 (3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci ve üçüncü cümleler)
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2017/158 (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu Geçici 12. Madde)
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K:2018-34 (Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 11. Maddesinin İptali)
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Kararı K:2018/34 (Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 11. Maddesinin İptali Hakkında)
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesinin K: 2018/11 sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesinin K: 2019/22 Sayılı Kararı (2942 sayılı Kanun 11. maddesindeki “Bu fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit edilen arazi bedelinin yarısını geçmemek ve” ibaresinin iptali)
Anayasalar 1924 ANAYASASI
Anayasalar 1961 ANAYASASI
Anayasalar 1982 ANAYASASI
Danıştay Kararı D-1-2016_108 (2942 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi uyarınca taraflar arasındaki uyuşmazlık devam ederken mutabakata varılmasının mümkün olduğu)
Danıştay Kararı D-6-2014-4122 (Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Harç)
Danıştay Kararı D-İDDK-2016-208 (Yapı Denetim Firmasında Görev Yapan İnşaat Mühendisinin Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olup Olamayacağı)
Danıştay Kararı Danıştay Altıncı Dairesi K: 2016-4333 (Kamulaştırma işlemine idari yargıda dava açma süresinin, dava açma hakkı olduğunun öğrenilmesinden itibaren başlayacağı)
Kanunlar 0221 sayılı AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN
Kanunlar 2004 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU
Kanunlar 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU
Kanunlar BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU
Kanunlar İSKÂN KANUNU
Kanunlar İSTİMLÂK KANUNU
Kanunlar Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Kanunlar Kamulaştırma Kanunu
Kanunlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
Kanunlar MİLLİ MÜDAFAA İHTİYAÇLARI İÇİN YAPILACAK İSTİMLÂKLER HAKKINDA KANUN
Kanunlar PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRANSİT GEÇİŞİNE DAİR KANUN
Kanunlar TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
Kanunlar TOPLU KONUT KANUNU
Milli Emlak Genel Tebliği 241 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamulaştırma Komisyonu Maliye Üyesi)
Milli Emlak Genel Tebliği 278 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Kamulaştırma Bedelinin Kamulaştırma Sertifikasıyla Ödenmesi)
Milli Emlak Genel Tebliği 364 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Enerji Piyasası Kamulaştırmaları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-32459 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamulaştırma Amacında Kullanılmayan Taşınmazların İadesinin Hangi Kurum Tarafından Yapılacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-18336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında Yetki Devri)
Milli Emlak Genel Tebliği 241 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamulaştırma Komisyonu Maliye Üyesi)
Milli Emlak Genel Tebliği 278 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Kamulaştırma Bedelinin Kamulaştırma Sertifikasıyla Ödenmesi)
Milli Emlak Genel Tebliği 364 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Enerji Piyasası Kamulaştırmaları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-32459 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamulaştırma Amacında Kullanılmayan Taşınmazların İadesinin Hangi Kurum Tarafından Yapılacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-18336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında Yetki Devri)
Milli Emlak İşlem Yönergesi Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-06. Kısım-Taşınmaz Edinim İşlemleri
Yönetmelikler 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler BARAJ İNŞAATI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALARDA KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAVİR TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kısmen veya Tamamen Kamulaştırılması Sonucunda Yerlerini Terk Etmek Zorunda Kalanların İskânına İlişkin Usul ve Esaslar
Yönetmelikler KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK