Yapı Kullanma İzni Alınmış Binalarda Kat Mülkiyeti Nasıl Kurulur?

Ali Osman Yılmaz asked 2 sene ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yapı Kullanma İzni Belgesi alınmış konutlar, bağımsız bölümler ve binalar için kat mülkiyeti nasıl kurulur?

 

 

İMAR BARIŞIYLA İLGİLİ TÜM KONULAR, SORULAR, AÇIKLAMALAR BU YAZI DİZİSİNDE

 

İMAR BARIŞI YAZI DİZİSİ

 

2 Answers
Suat SİMSEK Staff answered 2 sene ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yapı kullanma izni alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi gerekir.
Kat mülkiyeti; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyet hakkı kurulmasıdır.
Tapu sicil müdürlüğünce kat irtifakı kurulmadan doğrudan kat mülkiyeti kurulabilmesi için istenecek belgeler şunlardır:
1. Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değer-leri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe: İstenildiğinde bu dilekçe tapu sicil müdürlüğü görevlilerince yazılabilir.
2. Genel inşaat projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında il özel idaresince) tasdik edilmiş olması gerekir.
3. Vaziyet planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gere-kir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazı-na gerek yoktur.
4. Yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı): Tüm bağımsız bölümlere ilişkin yapı kullanma izin belgesi aranmalıdır. 
5. Fotoğraf: Ana taşınmazın ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösterir, en az 13 x 18 cm. boyutlarında olması ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir.
6. Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş büro-su gibi niteliğini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ve ana taşınmazın maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.
7. Yönetim planı: Ana taşınmazın yönetimini düzenleyen yönetim planı-nın her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.
8. Malikin/maliklerin veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, 
9. Malikin/maliklerin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde çekilmiş ikişer adet vesikalık fotoğrafları.
Kat irtifaklı bir taşınmazın kat mülkiyetine geçirilmesinde 1, 2, 3, 6 ve 7. maddelerdeki belgeler kat irtifakı tesisinde alındığından yeniden ibraz edilmesi-ne gerek yoktur. Sadece, yapı kullanma izni (iskan ruhsatı), fotoğraf ve yönetim planının (önceden verilmemiş ise) ibrazı halinde, maliklerden birinin veya yöneti-cinin talebine istinaden kat mülkiyeti kurulur.

Cenk Ozemen answered 1 sene ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Oturduğum apartmanda 9 daire var ve tapularımız kat irtifaklı. Ayrıca binanın “yapı izin belgesi” de var. Ancak Tapu’da kayıtlı bulunan binanın projesi ile gerçekte binanın iç yerleşim planı bir birini tutmuyor. Bu durumda yeni çıkan İmar Barışı’na başvuru yapmamız şart mı? Başvurmazsak ileride bir ceza vs söz konusu olur mu? Ya da bu şekilde yaşamaya devam edebilir miyiz? Kat mülkiyetine geçmek istesek bunun için İmar Barışı kapsamındaki “yapı kayıt belgesine” ihtiyacımız var mı? Yoksa direk olarak “yapı izin belgesi” ile kat mülkiyetine geçiş yapabilir miyiz?   Teşekkürler.