Hazineye ait tarım arazisinin satışı halinde sınırdaş taşınmazın maliki önalım hakkını kullanabilir mi?

emrah asked 2 ay ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kolay gelsin üstad .
5403 sayılı Kanunun 8. maddesine göre tarım arazisinin satışında sınırdaş malikin önalım hakkı mevcut . Önalım hakkında da medeni kanun hükümleri uygulanır diyor kanun maddesi.
sormak istediğim hazineye ait tarım arazisinin satışı durumunda , bu araziye sınırdaş olan arazi sahipleri önalım hakkını kullanabilir mi?

1 Answers
Suat SİMSEK Staff answered 2 ay ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

5403 sayılı Kanun’un 8/İ- maddesinde “Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması hâlinde hâkim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir. (Anayasa Mahkemesi 10.01.2015 tarihli ve 29232 sayılı RG’de yayımlanan 30.10.2014 tarihli ve E:2014/133, K:2014/165 sayılı kararında bu fıkrayı Anayasa’ya aykırı bulmamıştır.)
Önalım hakkının kullanılmasında Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır.”
 
hükmü yer almaktadır.
Maddenin son fıkrasında “Önalım hakkının kullanılmasında Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü yer alıyor.
Dolayısıyla ön alım hakkının istisnalarının 4721 sayılı Kanun dikkate alınarak belirlenmesi gerekir. 4721 sayılı Kanunda ise sadece cebri icralar ön alım hakkından istisna edilmiştir.
 
Bu nedenle (yargı kararıyla aksi kararlaştırılmadıkça) tarım arazilerinin satışında da ön alım hakkının kullanılabileceğini düşünüyorum.
 
Zaten bu konu bizimle alakalı da değildir. Ön alım hakkını kullanmak isteyen sınırdaş malik, alıcıya karşı dava açmalıdır.
 
Suat ŞİMŞEK