Tahsisin kaldırılması

Uğur Günay asked 4 hafta ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Merhaba  Suat Bey,
Size İzmir, Dikili ,Kıratlı Mahallesinden yazıyorum.Köyümüzde üzerinde yapı bulunan arsalarımızın üzerinde İzmir İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğünün tahsisi vardır.Yani köylülerimiz bu tahsisi bilmeden 30 yıl önce bu tahsisli arsaları işgal etmişlerdir.Yani tahsis amacına uygun olmayıp gereksiz hale gelmiştir.Biz köylüler olarak bu tahsisin kaldırılmasını ve bu arsaların tapularını almayı istiyoruz.Benim görüşüm tapuları almak için önce “BU GEREKSİZ VE AMACINA UYGUN OLMAYAN TAHSİS KALDIRILMALIDIR.”Ben bu konu hakkında  dilekçe yazıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verdim.Şu an dilekçe” Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Tahsis Dairesi” ndeymiş. Bu konu hakkındaki görüş ve çözüm önerilerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum.Çünkü yıllardır kimse işin içinden çıkamıyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazdığım dilekçeyi de size atıyorum.Olayın özeti o dilekçede.Saygılarımı ve hürmetlerimi arz ederim.
DİLEKÇE:
         Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri,
        Ben Nihat GÜNAY adında İzmir İli Dikili ilçesi Kıratlı mahallesinde(2014’den önce Büyükşehir Yasası olmadığı için köydü) oturan sade bir vatandaşım. Bu günlerde gündeme gelen ‘İmar Barışı’ konusuyla alakalı oturduğum yerin  kırk yıllık bir sorununu sizlerle paylaşmak istiyorum.
        Köyümüzün eski yerinde 1973 yılında köyün yanındaki tepeden kaya yuvarlanması oldu. Bunun üzerine ,1980 yılında İzmir İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğü (eski adıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri İzmir İl Müdürlüğü) kendisine tahsisli şimdiki Kıratlı Mahallesinin bir kısmını oluşturan  hazine arazisinin bir kısmına bu doğal afetten zarar gören 23 adet aileyi  yerleştirdi. Bu yerlerin  ifrazını yapıp ada ve parsellerini belirleyip üzerine barınacak konut yapıp bu ailelere bu arsaların tapularını teslim etti.
 
Köyümüzün eski yerinin uydudan görüntüsü           Köyümüzün eski yerinin fotoğrafı
 
 
   Köyümüzün geri kalan aileleri de köyümüzün eski yerleşim yerinin anayola ve diğer yerleşim yerlerine uzak olmasından dolayı bu yirmi üç ailenin peşinden gelip şimdiki köyümüzün olduğu yere göç etmişlerdir. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi   köyümüzün eski yerinde artık aile yaşamamakta olup buralar çoban ağılı olarak kullanılmaktadır.
    Köyümüzün bu yirmi üç ailenin dışında kalan ailelerinin bir kısmı bu yirmi üç evden arta kalan İzmir İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğüne tahsisli kalan yerlere (ki bu arta kalan yerlerin 08.04.2009 tarihinde ifrazı yapılmış olup ada ve parselleri belirlenmiş, 63 adet arsa oluşturulmuştur.)yerleşmiş ve işgal etmiştir. Bir kısmı da o zamanki adıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü (şimdiki  adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ) tarafından ,şahıslardan alınıp kamulaştırılarak imar ve ifrazı yapılıp ada ve parsel numarası verilen ve İzmir İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğüne tahsisli arsalara komşu olan arsalara yerleştirilerek tapularını almışlardır. Hatta bu İzmir İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğüne tahsisli 63 adet artan arsalar ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün şahıslardan alıp kamulaştırdığı arsalar için köylüler ,20.02.1979’ da kura çekildiğini ve bu arsaları satın almak için bankadan kredi çektiklerini  ve o zamanki muhtara para ödediklerini söylemektedir. Ne var ki ben bu kuranın tutanaklarını 2011 den bu yana araştırmama rağmen hiçbir yerde bulamadım.
    Yukarıda bahsettiğim mevzuyu aşağıdaki haritalarda da anlatayım:
 
Köyümüzün yeni yerleşim biriminin kuşbakışı görünümü
Mavi boyalı yerlerde bulunan arsalar,Afet İşleri İzmir İl Müdürlüğünün ifrazını yapıp ada ve parsellerini belirleyip üzerine barınacak konut yapıp 23 adet afetzede aileye tapusuyla teslim ettiği arsalardır.
Kırmızı boyalı arsalar, bu yirmi üç evden arta kalan İzmir İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğüne tahsisli  arsalardır. Bu arta kalan arsaların, 08.04.2009 tarihinde ifrazı yapılmış olup ada ve parselleri belirlenmiş, 63 adet arsa oluşturulmuştur. Köylüler buraları  İzmir İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğüne tahsisli olduğunu bilmeden işgal etmişlerdir. Bu arsalarda yaşayan aileler hiçbir  şekilde afetzede olarak kabul edilmeyip işgalci statüsündelerdir. Bu arsadaki yapı sahiplerine devlet tarafından  ‘Tapu Tahsis Belgesi ‘   veya bu arsaları işgal ettiğine yönelik herhangi bir belge verilmemiştir. Bu arsaların kullanıcılarının isimleri  İzmir İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğünde   ‘Kıratlı Köyündeki 63 adet arta kalan arsalar için Çalışma Paftası’ adlı belgede mevcuttur.
  Sarı  boyalı arsalar ise , o zamanki adıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü (şimdiki  adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ) tarafından ,şahıslardan alınıp kamulaştırılarak imar ve ifrazı yapılıp ada ve parsel numarası verilen sonrasında da vatandaşa tapusu verilen yerlerdir.
   Sorun içinde benim ve eşimin de birer adet arsası olduğu kırmızı boyalı tapusuz arsalardadır. Yukarıda da belirttiğim gibi Köylüler buraları  İzmir İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğüne tahsisli olduğunu bilmeden işgal etmişlerdir. Bu arsalarda yaşayan aileler hiçbir  şekilde afetzede olarak kabul edilmeyip işgalci statüsündelerdir. Ben bu arsaların İzmir İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğüne tahsisli olduğunu , İzmir İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğünün bu yerleri satmak için 2011 de düzenlediği ihaleyle öğrendim. Bu ihale yapılsaydı 7269 sayılı UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNUN  31. Maddesi gereği şu şekilde gerçekleşecekti:
Madde 31 – (Değişik: 4/4/1985-3177/1 md.) Bu Kanuna veya afete ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapılan veya yaptırılan binalardan ve çeşitli biçimlerde iktisap olunan arsa veya arazilerden türlü sebeplerle arta kalanlar halihazır durumlarıyla, aşağıdaki öncelik sırasına göre;

 1. a) Afetten zarar gören veya zarar görmesi muhtemel bulunanlardan hak sahibi olanlara, bu Kanun esaslarına göre,
 2. b) Kamu kurum ve kuruluşlarına, faizsiz ve en çok 2 yıl vade ile,
 3. c) Mahalli belediyeler, İl Özel İdareleri, köy tüzelkişileri ile gerçek ve tüzelkişilere, % 25 (yüzde yirmibeş) peşin alınmak kaydıyla % 20 (yüzde yirmi) faiz ve en çok 5 yıl vade ile, Valiliklerince tespit ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanacak rayiç bedel üzerinden satılabilir veya devredilebilir.

Türlü sebeplerle artakalan arazi, arsa veya binaların satış veya devredilmesine, satılamayanların veya devredilemeyenlerin kiralanmasına dair esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (Ek son fıkra: 29/5/2003-4864/4 md.) Birinci fıkrada belirtilen bina, arsa ve araziler, Cumhurbaşkanı kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak devredilebilir. (1)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı KHK’nin 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
 
   Ben bu ihalelere işgalci olduğum için gerçek kişi olarak son öncelikli olarak girdim. Tabi bu ihaleler duyuruya çıktığı için başka yerlerden de almak için arsalara talip olan insanlar da karşımıza çıktı. Büyükşehir Yasasından önce 2011 de Köy Tüzel Kişiliği mevcut olduğu için muhtar vatandaşlardan para toplayarak Köy Tüzel Kişiliği adına ihaleye girmek istedi. Maalesef  muhtar para toplarken kendi seçmeni olan köylülere yanlı davrandı. Örneğin arsayı işgal eden kişi sağ değil ise bu kişinin çocuklarının birinden para alıp diğerlerini görmezden geldi veya bazı kişilerden hiç para almayıp işgal ettiği arsalardan çıkmasını söyledi.(Muhtar hakkındaki düşüncelerim kendi yorumumdur.)Maalesef  tüm bu nedenlerden dolayı ihale iptal oldu.
  Ben bu ihaleden sonra işgal ettiğim arsanın tapusunu almak için 2011 de mahkemeye başvurdum ama mahkemeyi kaybettim.
  Bu 63 adet arta kalan arsa ,Kıratlı Köyü yukarıda da anlattığım gibi yeni bir yerleşim olduğundan komşu köy olan Salihler Köyü arazisi üzerindedir ve tapuya Salihler Köyü diye kaydolmuştur. Bu arsaların ada ve parsel numarası aşağıdaki gibidir:
546 ada  15,16 ve 8 parsel;
606 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 parsel;
607 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 parsel;
609 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7  parsel;
610 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 parsel ;
611 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 parsel;
612 ada1,2,3,4,5,6 ve 7 parsel;
613 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 parsel;
614 ada 1,2,3,4 ve 5 parsel;
615 ada 1 parsel
    Tüm bu anlattıklarımdan da görüldüğü gibi fotoğrafta kırmızı boyayla boyanmış 63 adet  arta kalan İzmir İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğüne tahsisli  bu arsalar köyümüzün kanayan yarası haline gelmiştir. Bu arsalara hiçbir şekilde tapu alamıyoruz. Bu arsalar  her ne kadar  İzmir İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğüne tahsisli  olsalar da artık amacına uygun şekilde afetzedeler için kullanılması imkansız hale gelmiştir. Çünkü bu arsalar fotoğraflardan da anlaşılacağı üzerine Kıratlı Köyünün yeni yerleşim yeri içinde kalmış hem de köylüler tarafından işgal edilmiş olup üzerine yapılar yapılmıştır. Bu yapıların elektrik aboneliği, su aboneliği, adres numaratajı, yol gibi altyapı hizmetleri devlet tarafından üzerinde oturan şahıslara verilmiştir.  İsterseniz durumu yerinde görmek için köyümüze keşif heyeti yollayabilirsiniz.
   Ayrıca bu arsaları işgal eden vatandaşların birisi vefat ettiğinde bu arsaların tapusu olmadığı için ihale konusunda da değindiğim gibi bu vatandaşların çocukları arasında arsayı paylaşmak konusunda husumet çıkmaktadır. Bu da bu sorunun diğer bir boyutudur. Ayrıca işgalcilerin tapusu olmadığından işgal edenin çocukları işgal edilen arsaya yeni bir yapı yaptığında elektrik ve su aboneliği alamamaktadır.
     Bu arsalara devlete tahsisli olduğu için hiçbir zaman ecrimisil ödeyemedik. Bu arsaların tapuları işgal eden vatandaşlara verilirse hem bu vatandaşlar bu taşınmazları menkul değer olarak gösterir hem de vergisini verir. Böylece hem devletimiz hem vatandaş kazanmış olur.Köylülerin kesinlikle işgal edilen yerlerin tapuları için para vermeme gibi bir niyetleri yoktur. Herkes işgal ettiği yerin tapusunu almak  için para vermeye hazırdır.
  İmar Barışı bizim son umudumuzdur. Bu doğrultuda işgal ettiğimiz arsalara yaptığımız yapılara Yapı Kayıt Belgesi aldık. İmar Barışı hususunda da bilindiği gibi  Yapı Kayıt Belgesini aldıktan sonra işgal ettiğimiz hazine arsalarını almak umudundayız. Önümüzdeki tek engel  bu arsaların İzmir İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğüne tahsisli olmasıdır.
        Bu arsalar sadece resmiyette tahsisli olup ,benim işgal ettiğim arsanın tapusunu almak için Dikili Belediyesinden aldığım evrakta da görüleceği gibi hiçbir şekilde sosyal donatı alanı statüsüne girmemektedir. Zaten fotoğraflarda da görüldüğü üzere bu arsalar artık yerleşim birimi içinde kalmış olup içine de yapılar yapılarak işgal edilmiştir. Bu arsalar Kıratlı Köyü yerleşim birimiyle o kadar iç içe geçmiştir ki bazı vatandaşların kullandığı yerler hem kendi şahsına kayıtlı tapulu arsalardan(sarıya boyanmış arsalar) hem de bu tahsisli 63 adet arta kalan arsalardan (kırmızıya boyanmış arsalar) oluşmaktadır.(Kırmızı boyalı ve sarı boyalı arsaların komşu olduğu sınır hattı boyunca)
  Siz değerli yetkililerden daha iyi bilmediğimi kabullenmekle birlikte bu soruna kendimce düşündüğüm çözüm önerilerini sizlere sunmak isterim:

 1. Bu arsaların üzerinden İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün tahsisi kaldırılıp, bu arsalar  Çevre ve  Şehircilik Bakanlığına tahsis edilmeli ve köylüler de Yapı Kayıt Belgeleriyle birlikte Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne başvurup tapularını belirli bir bedel karşılığı almalı,
 2. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yapacağı ihalede ,

7269 sayılı UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNUN  31. Maddesi  
 ‘’ Madde 31 – (Değişik: 4/4/1985-3177/1 md.) Bu Kanuna veya afete ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, yapılan veya yaptırılan binalardan ve çeşitli biçimlerde iktisap olunan arsa veya arazilerden türlü sebeplerle arta kalanlar halihazır durumlarıyla, aşağıdaki öncelik sırasına göre;

 1. a) Afetten zarar gören veya zarar görmesi muhtemel bulunanlardan hak sahibi olanlara, bu Kanun esaslarına göre,
 2. b) Kamu kurum ve kuruluşlarına, faizsiz ve en çok 2 yıl vade ile,
 3. c) Mahalli belediyeler, İl Özel İdareleri, köy tüzelkişileri ile gerçek ve tüzelkişilere, % 25 (yüzde yirmibeş) peşin alınmak kaydıyla % 20 (yüzde yirmi) faiz ve en çok 5 yıl vade ile, Valiliklerince tespit ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanacak rayiç bedel üzerinden satılabilir veya devredilebilir. ‘’

ifadesi gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu ihaleye ‘’Kamu Kurumu’’ sıfatıyla ikinci öncelikli olarak girmesi ve bu arsaları satın alıp bir bedel karşılığı işgal eden köylülere arsaların tapularını vermesi.

 1. 7269 sayılı UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNUN 31. Maddesi

‘’ Türlü sebeplerle artakalan arazi, arsa veya binaların satış veya devredilmesine, satılamayanların veya devredilemeyenlerin kiralanmasına dair esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (Ek son fıkra: 29/5/2003-4864/4 md.) Birinci fıkrada belirtilen bina, arsa ve araziler, Cumhurbaşkanı kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak devredilebilir. (1)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı KHK’nin 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.’’
ifadesi gereği Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile bu arsaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bedelsiz olarak devredilmesi ve bu arsaların  tapusunun bir bedel karşılığı işgal eden köylülere verilmesi.
   Benim bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Siz değerli yetkililer ve devlet büyükleri olayı yerinde incelemek için keşif heyeti de yollayabilir ve durumu değerlendirebilirsiniz. Bu sorun Kıratlı Köyünün yıllardır çözülememiş en temel sorunudur. Mülkiyet hakkı bir vatandaşın en temel haklarından biridir. Bu sorunu, ülkemizde ‘çarpık kentleşme ’ye karşı mücadele eden kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu için sizlere yazma ihtiyacı duydum. Bu sorunun çözümü için bize ancak siz , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yardım edebilirsiniz. Bu sorunun çözümü için daha önce gittiğim kurumlar (İzmir İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğü,İl Özel İdaresi,Milli Emlak Müdürlüğü vs.)bana pek yardımcı olamadılar.  Bu sorun çözülürse başta ben olmak üzere tüm Kıratlı Köyü halkı sizlere duacı  olacaktır. Sonsuz saygılarımı ve hürmetlerimi arz ederim.
Nihat GÜNAY
ADRES: Kıratlı mahallesi Cumhuriyet caddesi No:10 Dikili/İZMİR 
 Tel: 0535 049 73 39   , 0554 814 19 86 ,   e-posta: ugurgunay1986@gmail.com