Tapu Kütüğüne 4753 sayılı Kanun Kapsamında Konulan Şerh Nasıl Kaldırılabilir?

erhan asked 2 sene ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

üstadım vatandaş tapuda kendi üzerine kayıtlı olan taşınmaz üzerindeki  4753 sayılı  kanunun 7 nci bölümündeki hükme istinaden başka bir isim adına koyulan muhdesat şerhlerinin terkinini istiyor. taşınmazı başkasına satmak istemesinden dolayı alıcı şerhli taşınmazı satın almak istemediğini söylemiş. tapuda bize yönlendirmiş, maliye şerhlerin terkinini yazarsa kaldırırız demiş. soru şu; mülga bir kanun olan 4753 sayılı çiftçiyi topraklandırma  kanuna göre koyulan şerhleri kaldırma yetkisine bizler haiz miyiz?

4 Answers
Suat SİMSEK Staff answered 2 sene ago
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

4753 sayılı Kanun’un 7. maddesine göre “Madde 7- (Değişik madde: 22.03.1950/5618) Bu kanunda arazi işletilmesinden maksat türlü kültür arazinin boş bırakılmayıp tabii ve mahalli şartlara göre ekim, dikim, bakım, yetiştirme yolları ile nebat, hayvan veya hayvan mahsulleri istihsali suretiyle değerlendirilmesidir.
Dinlendirme, nadas, askerlik ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi makbul bir özür olmaksızın üst üste üç yıl birinci fıkra hükmüne göre değerlendirilmeyen arazi işlenmiyor sayılır.
Arazinin işlenip işlenmediğini Tarım Bakanlığı belli eder. Bu karara karşı arazi sahibinin Bakanlığa itiraz veya idari kaza mercilerine dava hakkı mahfuzdur.”
Maddede “Arazinin işlenip işlenmediğini Tarım Bakanlığı belli eder.” denildiği için şerhin kaldırılması konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü gerekir. Uygun görüş verilirse kaldırılabilir.