Mevzuat

 •  
 • 24
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  24
  Shares

Hangi gün hangi mevzuat değişikliği yapıldığını takip ettiğimiz Mevzuat Takip Çizelgesini incelemek için tıklayınız. Mevzuat Takip Çizelgesi

 

TÜRÜNE GÖRE EMLAK MEVZUATI KONUYA GÖRE EMLAK MEVZUATI
Anayasalar A) GENEL (MÜLKİYET HAKKI, EŞYA HUKUKU) N) DEVLETİN TAŞINMAZ EDİNMESİ
Kanunlar 1) Eşya Hukuku 1) Antlaşmalarla Hazinenin Mal Edinmesi
Kanun Hükmünde Kararnameler 2) Mülkiyet Hakkı 2) İcra Dairesi Satışları
Tüzükler 3) Taşınmaz Vergi Hukuku 3) İdari Yoldan Tescil
Yönetmelikler B) TAPU VE KADASTRO MEVZUATI 4) Kanunlarla Hazinenin Mal Edinmesi
Bakanlar Kurulu Kararları C) İMAR VE KENTLEŞME MEVZUATI  a) Emvali Metruke Mevzuatı
Başbakanlık Genelgeleri 1) Ayırma-Birleştirme İşlemleri  b) Diğer Kanunlarla Mal İntikali
Milli Emlak Genel Tebliğleri 2) İmar Planı Kısıtlılık 5) Kat Karşılığı İnşaat
Milli Emlak Genelgeleri 3) Parselasyon 6) MEOP
Milli Emlak Genel Yazıları 4) Planlama 7) Taşınmazların Trampa Edilmesi
GİB Genel Tebliği 5) Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni 8) Teferruğ-Tefevvüz
TKGM Genelgeleri 6) Yıkım ve Para Cezaları 9) Vergi Borcuna Karşı Taşınmaz Alımı
ÇSB Genelgesi D) KAMU KONUTLARI MEVZUATI 10) Yapım ve Onarım
Anayasa Mahkemesi Kararları E) KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATI O) DEVLET TAŞINMAZLARININ İDARESİ
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 1) Afet Riskli Alanlar 1) Hazine Mallarında Ecrimisil
Danıştay Kararı 2) Belediye Kanununda Kentsel Dönüşüm 2) Hazine Mallarında İrtifak İşlemleri
Yargıtay Kararı 3) Gecekondu Mevzuatı  a) Genel İrtifak
F) KAMULAŞTIRMA MEVZUATI  b) Özel İrtifak
G) ORMAN MEVZUATI 3) Hazine Mallarının Kiraya Verilmesi
1) Orman Mülkiyeti 4) Kamu Taşınmazlarının Tahsisi
2) Ormanlarda İzin ve İrtifak İşleri Ö) DEVLET TAŞINMAZLARININ SATIŞ DEVİR TERKİ
3) Özel Ormanlar 1) Hazine Taşınmazlarının Genel Satışı
H) KIYI MEVZUATI 2) Hazine Taşınmazlarının Özel Satışı
I) SULAR HUKUKU  a) 2/B Alanlarının Satışı
1) Doğal Mineralli Sular  b) Tarım Arazilerinin Satışı
2) Genel Sular  c) Özelleştirme Uygulamaları
3) Kaynak Suları  ç) İskan Mevzuatı
4) Yeraltı Suları  d) Diğer Özel Satışlar
J) TOPRAK HUKUKU  e) Özel Kanunlarına Göre Taşınır Satışı
1) Cumhuriyet Dönemi Toprak Reformu 3) Hazine Taşınmazlarının Devri
2) Osmanlı Toprak Sistemi 4) Hazine Taşınmazlarının Terki
3) Tarım Arazilerinin Korunması P) YATIRIMLARA TAŞINMAZ TAHSİSİ
L) YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ 1) Ağaçlandırma
1) Yabancıların Taşınmaz Edinmesi 2) Enerji Piyasası
2) Azınlık (Cemaat) Vakıfları 3) Kıyı Yatırımları
3) Yabancı Sermayeli Şirketler 4) Küçük Sanayi Siteleri
4) Eski Vakıflar 5) Kültür Yatırımları
5) Mukabele-i Bilmisil İşlemleri 6) Organize Hayvancılık
M) DİĞER KONULAR 7) Özel Yatırım Bölgeleri
1) Korunan Alanlar Mevzuatı 8) Sağlık Yatırımları
2) Madenler 9) Teknolojik-Jeotermal Seracılık
3) Mera Mevzuatı 10) Ticaret Borsalarına Satış
4) Sit Alanları Hukuku 11) Turizmi Teşvik
5) Konut Finansmanı 12) Yap-İşlet-Devret
  13) Yatırımlara Devlet Yardımı
14) Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmazlar
 • 24
  Shares