Hazine’ye Ait Tarım Arazileri Satılıyor. İşte Şartlar

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7061  sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışı düzenlendi.

Buna göre 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri, 30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarına satılabilecek…

 

Hangi Taşınmazlar Satılacak?

Kanun’a göre 26.4.2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan fakat imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri satılabilecek.

Burada kastedilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ya da 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan veya bu planlarda tarımsal amaca ayrılan Hazine arazileridir. Çünkü Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği imar planı olarak nazım ve uygulama imar planlarını saymaktadır.

 

Kimler Hak Sahibi?

Kanun’a göre Hazine arazileri;

a) Hazine arazilerini 30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracılarına,

b) Hazine arazilerini 30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılarına,

c) Paydaşlarına,

Doğrudan satılabilecek.

Hak sahiplerinin satış hakkından faydalanabilmesi için Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu arazileri doğrudan satın almak için başvuruda bulunmaları ve tespit-tebliğ edilen rayiç bedeli itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul etmeleri gerekiyor.

 

Satış Bedeli Ne Olacak?

Hazine’ye ait tarım arazileri rayiç bedel üzerinden satılacak. Rayiç bedelin taksitle ödenmesi halinde, bu bedelin yüzde yirmisi, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise en fazla beş yılda on eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir.

 

Rayiç Bedel Nedir?

Hazine arazilerinin satışı açısından rayiç bedel, taşınmazın o günkü piyasa rayici (bir başka ifadeyle alım-satım bedeli) anlamına geliyor.

Bu bedel Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre belirlenmektedir. Bu maddeye göre bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır. Ancak bu bedel; satış, trampa, arsa karşılığı veya kat karşılığı inşaatta; üzerinde bulunan ve mevcut durumu itibariyle kullanılması ekonomik olmayan binaların yıkım masrafını aşan asgari levazım bedeli ve varsa bu nitelikte olmayan diğer binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yapı yaklaşık birim maliyetlerinden az olmamak üzere aşınma payı da dikkate alınarak belirlenecek rayiç bedel ile taşınmazın zemininin rayiç değerinin toplamıdır.

 

İndirim Yok

Daha önce çıkarılan 6292 Sayılı Kanun Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’da hem 2/B arazilerinde, hem de tarım arazilerinde rayiç bedelden belirli tutarda (% 40 gibi) indirim yapılmıştı. Ancak mevcut tasarıda böyle bir indirim bulunmuyor.