Danıştay Kararı

Türü Tarihi Sayısı Adı Yürürlükte
Danıştay İDDK Kararı 20.06.2018 2018-3387 D-İDDK_2018_3387 (Bakanlar Kurulunun, Hazine taşınmazlarının tahsisinin kaldırılmasında takdir yetkisinin bulunduğu)
Danıştay İDDK Kararı 2018-188 D-İDDK-2018-188 (YD) (Bakanlar Kurulunun tahsis kaldırmada tahsis yetkisi)
Danıştay İDDK Kararı 2017/1818 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu K:2017/1818 (Riskli alan ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararına karşı dava açma süresi)
Danıştay İDDK Kararı 17/02/2016 2016_300 D-İDDK-2016_300 (Usulüne uygun olarak alınmış bir yıkım kararı olmadan yapının boşaltılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı)
Danıştay İDDK Kararı 09/06/2016 2016_5897 D-İDDK-2016_5897 (mükellef bakımından olduğu kadar idare için de bağlayıcılığı tartışmasız olan ve hukuken varlığını koruyan takdir komisyonu kararına rağmen, asgari m2 birim değerleri takdiri yoluna gidilemeyeceği)
Danıştay İDDK Kararı 2016_208 D-İDDK-2016-208 (Yapı Denetim Firmasında Görev Yapan İnşaat Mühendisinin Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olup Olamayacağı)
Danıştay İDDK Kararı 03/11/2014 2014_3421 D-IDDK-2014-3421 (Hizmetin kusurlu işlemesi sonucunda zarar verilen yapının ruhsatsız olmasının idarenin tazmin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı) Yürürlükte
Danıştay İDDK Kararı 12/11/2014 2014_3990 D-İDDK-2014-3990 (İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Halinde Kazanılmış Haklar) Yürürlükte
Danıştay İDDK Kararı 16.12.2013 2013_4577 D-İDDK-2013-4577 (İmar planında lise alanı olarak ayrılan, fakat kamulaştırılamayan taşınmazda mülkiyet hakkı) Yürürlükte
Danıştay İDDK Kararı 4.3.2010 2010_391 D-İDDK-2010-391 (imar mevzuatından kaynaklanan yetki kullanabilmesi için mutlaka köy yerleşme planı yapılması ve/veya köy yerleşik alanının tespit edilmiş olmasına gerek bulunmadığı)
Danıştay İDDK Kararı 22.11.2007 2007_2331 D-İDDK-2007_2331 (Parselasyonda, ağaçlandırılarak alanların DOP’tan karşılanıp karşılanmayacağı)
Danıştay İDDK Kararı 15.03.2007 2007_353 D-İDDK-2007_353 (Gömme balkonun alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılmak suretiyle yapılan değişikliğin ruhsat gerektirmediği)
Danıştay İDDK Kararı 08.06.2006 2006_503 D-İDDK-2006_503 (İnşaat izninin imar planının uygulama işlemi olduğu, buna karşı açılacak davada imar planının iptalinin istenebileceği)
Danıştay İDDK Kararı 5.5.2005 2005_1121 D-İDDK-2005_1121 (Yapı durdurma tutanağında ruhsat ve eklerine aykırılık nedenlerinin açıkça belirtilmesi gerektiği)
Danıştay İDDK Kararı 29.1.2002 2005_192 D-İDDK-2005_192 (Aplikasyon krokisini harita mühendisi, mimar veya inşaat mühendislerinin hazırlayabileceği)
Danıştay İDDK Kararı 02.06.2005 2005_2101 D-İDDK-2005_2101 (Kısmen Hazine parseli üzerinde kalan gecekondunun 2981 sayılı Kanun’dan faydalanamayacağı)
Danıştay İDDK Kararı 16.06.2005 2005_2153 D-İDDK-2005_2153 (Vakıf yüksek öğretim kurumlarının imar planı ve uygulamaları açısından resmi kurum sayılacağı)
Danıştay İDDK Kararı 06.10.2005 2005_2406 D-İDDK-2005_2406 (Onaylandıktan sonra ilan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planına karşı iptal davası açılabileceği)
Danıştay İDDK Kararı 15.12.2005 2005_2822 D-İDDK-2005_2822 (alt ölçekli imar planlarının uygulama işlemi niteliğinde olduğu, dolayısıyla alt ölçekli planlara karşı açılan davada öğrenme üzerine dayanağı olan üst ölçekli planın iptali istemiyle de dava açılabileceği)
Danıştay İDDK Kararı 31.3.2005 2005_175 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu K:2005/175 (Meslek odasının üyelerini ilgilendiren imar planlarına karşı dava açma ehliyeti olduğu)
Danıştay İDDK Kararı 21.10.2004 2004_861 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu K: 2004-861 (Üstün kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda, temyiz istemi kabul edilip, bozma kararı verildikten sonra karar düzeltme aşamasında davadan feragat etmesine olanak bulunmadığı)
Danıştay İDDK Kararı 22.11.2007 2004_2183 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu K:2004/2183 (Belediyece alınan yıkım kararından sonra plan değişikliği olursa buna göre karar verilmesi gerektiği)
Danıştay İDDK Kararı 18.9.2003 2003_609 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu K: 2003_609 (İlan edilmemiş imar planlarına dava açılıp açılmayacağı)
Danıştay İDDK Kararı 9.10.2003 2003_662 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu K:2003/662 (müellifçe hazırlanmış bir imar planı değişikliği olmaksızın, onay mercii belediye meclisi tarafından plan değişikliği yerine geçecek şekilde karar alınmasının mümkün olmadığı)
Danıştay İDDK Kararı 16.2.1996 1996_92 D-İDDK-1996-92 (Maden İşletme Ruhsatı kapsamında kalan alanlardaki faaliyetlerden ecrimisil alınamayacağı)
Danıştay 1. Dairesi Kararı 22.06.2016 2016_108 D-1-2016_108 (2942 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi uyarınca taraflar arasındaki uyuşmazlık devam ederken mutabakata varılmasının mümkün olduğu)
Danıştay 6. Dairesi Kararı 02.02.2016 2016_336 D-6-2016-336 (Aynı Düzenleme Alanındaki Taşınmazlarla İlgili Olarak Tek Dilekçeyle Dava Açılabileceği) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 24/05/2016 2016_3113 Danıştay 6. Dairesi K: 2016/3113 (Orman alanlarında parselasyon yapılmasının hukuken mümkün olmadığı)
Danıştay 6. Dairesi Kararı 16/06/2016 2016_4333 Danıştay Altıncı Dairesi K: 2016-4333 (Kamulaştırma işlemine idari yargıda dava açma süresinin, dava açma hakkı olduğunun öğrenilmesinden itibaren başlayacağı)
Danıştay 6. Dairesi Kararı 20.05.2015 2015_3225 D-6-2015-3224 (Parselasyondan Kaynaklanan Hazine Zararının Nasıl Tespit Edileceği) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 03.02.2015 2015_335 D-6-2015-335 (ÜNİVERSİTE TAŞINMAZLARI 51/G MADDESİNE GÖRE PAZARLIKLA KİRAYA VERİLEMEZ) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 26.05.2015 2015_3467 D-6-2015-3467 (Sulak alan kısa mesafeli koruma alanında kalan ve yapılaşma yapılamayan taşınmazda kısıtlılık ve mülkiyet hakkı) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 27.05.2015 2015_3486 D-6-2015-3486 (İmar planında okul alanında kalan taşınmazdaki kısıtlılık hali ve mülkiyet hakkı) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 19.06.2015 2015_4418 D-6-2015-4418 (Sit alanlarında kalan taşınmazlarda kısıtlılık ve mülkiyet hakkı) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 2015_5243 D-6-2015-5243 (Hazine Taşınmazına Tecavüzlü Şekilde İnşa Edilen Taşkın Yapı Hazine’ye İntikal Etmez) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 25.02.2014 2014_1355 D-6-2014-1355 (Mevzii imar planına bitişik, mevzii imar planı oluşturulmasına yönelik ilave imar planı yapılamayacağı) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 07.05.2014 2014_3607 D-6-2014-3607 (Nazım İmar Planlarında Yeşil Alanlar) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 27.05.2014 2014_4122 D-6-2014-4122 (Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Harç)
Danıştay 6. Dairesi Kararı 05.02.2014 2014_718 D-6-2014-718 (İmar planında ağaçlandırılacak alanda kalan taşınmaz ve kısıtlılık hali, kamulaştırmasız el atma davalarında değerleme uzmanlarının görevlendirilmesi) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 2014_7960 D-6-2014-7960 (İmar Planlarındaki Sosyal Donatı Alanları Sadece Hazine Taşınmazları Dikkate Alınarak Belirlenemez) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 07/11/2014 2014_8309 D-6-2014-8309 (Tapusu İptal Edilen Ormanların İçin Tazminat Şartları) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 23.09.2013 2013_5107 D-6-2013-5107 (Kentsel dönüşüm alanlarında taşınmaz maliklerinin de uygulama yapabileceği) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 26.09.2013 2013_5306 D-6-2013-5306 (Parselasyon işlemlerinin tapu kayıtları esas alınarak yapılması gerektiği) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 05.11.2013 2013_6299 D-6-2013-6299 (Parselasyon İşlemlerinde Kapanan Kadastral Yolların İhdas Edilip Edilemeyeceği) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 07.11.2013 2013_6483 D-6-2013-6483 (1. sınıf tarım arazisinin resmi kurum alanına ayrılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 07.11.2013 2013_6519 D-6-2013-6519 (Mutlak Tarım Arazilerinde İmar ve Parselasyon) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 04.12.2013 2013_7931 D-6-2013-7931 (İdarelerin Parselasyon Yapmaya Zorlanabileceği) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 09.12.2013 2013_8099 D-6-2013-8099 (1/25000 ölçekli nazım imar planına dayanılarak uygulama imar planı yapılamayacağı, 1/5000 ölçekli nazım imar planının da yapılması gerektiği) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 20.12.2013 2013_9005 D-6-2013-9005 (Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında maliklerin de uygulama yapabileceği, kamulaştırmanın zorunlu olmadığı) Yürürlükte
Danıştay 6. Dairesi Kararı 28.01.2008 2008-423 Danıştay 6. Dairesi 2008/423 (3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesinin, 4342 sayılı Yasa ile değişiklik yapılmadan önceki şekline göre, nazım imar planı ile getirilen kullanım kararı ile mera vasfını kendiliğinden yitirdiği)
Danıştay 6. Dairesi Kararı 18.1.2008 2008_48 Danıştay 6. Dairesi K: 2008/48 (İmar parsellerinin de tekrar imar uygulamasına tabi tutulabileceği)
Danıştay 6. Dairesi Kararı 17.12.2007 2007_7751 Danıştay 6. Dairesi 2007/7751 (projenin uygulanması dönemindeki aykırılıktan, davacının proje müellifi olması nedeniyle sorumlu tutulamayacağı)
Danıştay 6. Dairesi Kararı 14.5.1997 1997_2329 D-6-1997-2329 ( Yol dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere toprak alınan alanın Taş-ocakları Nizamnamesinin 1.maddesinde düzenlenen ocak niteliğinde kabul edilmesi suretiyle toprak alınması yolundaki faaliyetin de izinsiz ocak işletilmesi fiili olarak değerlendirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, ecrimisil alınabileceği)
Danıştay 6. Dairesi Kararı 6.2.1996 1996_610 D-6-1996-610 (Ecrimisilin Vergi Dairesine Bildirilmesine İlişkin Tahakkuk Fişinin İdari Davaya Konu Olup Olmayacağı) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 2018-242 Danıştay 10. Dairesi K: 2018/242 (2886 sayı Kanuna göre yapılan kira sözleşmesinin sona ermesinden sonra fesih ihbarında bulunulmaksızın tahliye yapılıp yapılamayacağı)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 09/03/2017 2017_1354 Danıştay 10. Daire, K: 2017/1354 (Ecrimisil bedelinin güncellenmesi aşamasında, TÜİK-ÜFE­TÜFE oranın değil, yeniden değerleme oranının dikkate alınması) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 2017/1147 Danıştay 10. Dairesi K: 2017/1147 (İmar Kanunu 11. maddeye göre belediyeye terk edilen alanın tasarruf yetkisinin kimde olduğu)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 2017/2031 Danıştay 10. Dairesi K: 2017/2031 (Tahsisli Hazine taşınmazının bir başka kamu idaresi tarafından kiraya verilmesi halinde ecrimisil alınıp alınmayacağı)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 14/03/2016 2016_1311 D-10-2016_1311 (Hazine taşınmazını kullanan fuzuli şagilin parselin bir kamu kurumuna tahsisi işlemine dava açıp açamayacağı)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 23/09/2014 2014_5397 D-10-2014-5397 (Mahkemelerce Rayiç Bedeli Belirlenen Hazine Taşınmazlarının Daha Sonradan Satışında Bu Bedellerin İdare Tarafından Güncellenebileceği) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 15.04.2013 2013_3340 D-10-2013-3340 (Tahsis amacı ortadan kalkmadığı sürece taşınmazın tahsisinin kaldırılamayacağı) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 26.09.2013 2013_6670 D-10-2013-6670 (Ecrimisilde 5 yıllık Zamanaşımının Başlangıç Tarihi) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 2013/8473 Danıştay 10. Dairesi K: 2013/8473 (Tahsil edilen ecrimisilin iadesinde faiz ödenmesi)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 28.05.2007 2007_3069 D-10-2007_3069 (Depremden kaynaklanan sorumluluk nedeniyle idare aleyhine açılacak davalarda sürenin 2577/13. maddeye göre belirleneceği)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 10.4.2007 2007_1765 D-10-2007-1765 (Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesine İtiraz Edilmesi Durumunda Dava Açma Süresi) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 31.1.2007 2007_258 D-10-2007-258 (Ecrimisile Yapılan İtiraza Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Verilen Cevabın Dava Açma Süresini Yeniden Başlatmayacağı)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 2.2.2007 2007_277 D-10-2007-277 (Balıkçı Barınaklarından Ecrimisil Alınıp Alınamayacağı) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 13.06.2007 2007_3294 D-10-2007-3294 (İdare ile şahıslar tarafından düzenlenen kira sözleşmelerin idare tarafından feshedilip edilemeyeceği)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 10.10.2007 2007_4631 D-10-2007-4631 (2886/75. maddeye göre yapılan tahliyeden doğan zararın tazmini) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 28.11.2007 2007_5766 D-10-2007-5766 (Otopark olarak terk edilen taşınmazda yapılan çok katlı otoparktan Hazinece ecrimisil istenilemeyeceği) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 31.12.2007 2007_6691 D-10-2007-6691 (Ecrimisil nedeniyle düzenlenen ödeme emrinde dava açma süresinin belirtilmemiş olması durumunda dava açma süresinin nasıl hesaplanacağı) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 31.1.2007 2007-255 Danıştay 10. Dairesi K: 2007-255 (DHTA bulunan cadde niteliğindeki yolun işgali halinde ecrimisil alınabileceği)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 18.10.2006 2006_5802 D-10-2006-5802 (Kira Sözleşmesinde Tahliyeye İlişkin Hüküm Bulunmasının Ecrimisil İstenilmesine Engel Teşkil Etmediği) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 07.02.2006 2006_875 D-10-2006-875 (Mukataalı vakıf taşınmaz mallarının Hazinece iskan amacıyla üçüncü kişilere tahsis edilemeyeceği hakkında)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 11.10.2006 2006_5567 Danıştay 10. Dairesi K: 2006/5567 (Kamu ihalesi nedeniyle işgal edilen dolgu alanından ecrimisil istenilemeyeceği)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 11.10.2006 2006_5570 Danıştay 10. Dairesi K: 2006/5570 (Tapu tahsis belgesine dayanılarak kullanılan taşınmazdan ecrimisil alınamayacağı)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 13.10.2006 2006_5608 Danıştay 10. Dairesi K: 2006/5608 (Hazine’nin hissedar olduğu taşınmazdaki kullanımdan ecrimisil alınıp alınamayacağı)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 14.10.1997 1997_4306 D-10-1997-4306 (düzeltme talebinde bulunulması üzerine ancak bir ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin davacı adına düzenlenip tebliğ edilmesi ile ecrimisil alacağının tahakkuk ettirilmiş olacağı veya düzeltme isteminin reddedilmesi hk)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 21.3.1994 1994_1092 D-10-1994-1092 (Herkesin eşit şekilde yararlanma hakkını sınırlayarak, şezlong ve şemsiye konulması kumsal alanının işgali olup bu işgal nedeniyle ecrimisil istenilmesinde hukuka aykırılık olmadığı) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 2.12.1992 1992_4200 D-10-1992-4200 (Ecrimisil davalarında keşif ve bilirkişi ücreti yatırılmazsa davanın reddedilmesi gerektiği) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 2.12.1992 1992_4208 D-10-1992-4208 (Ecrimisil İşlemine Karşı Açılan Davalarda İdare Tarafından Belirlenen Ecrimisille Mahkeme Tarafından Belirlenen Ecrimisil Arasında Fark OLması Durumunda Davanın Ne Şekilde Karara Bağlanacağı) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 31.1.1991 1991_307 D-10-1991-307 (3083 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlarda ecrimisil alma yetkisi)
Danıştay 10. Dairesi Kararı 28.11.1990 1990_2835 D-10-1990-2835 (DHTA Yerlerden İzinsiz Malzeme Alımının 2886/75. Maddesi Anlamında İşgal Sayılıp Sayılmayacağı) Yürürlükte
Danıştay 10. Dairesi Kararı 1.7.1987 1987_1458 D-10-1987-1458 (Ecrimisile karşı açılan davanın idari yargı yerinde görülmesi gerektiği) Yürürlükte
Danıştay 14. Dairesi Kararı 2016/92 Danıştay 14. Dairesi K: 2016/92 (İmar planı iptal edilen yapının kazanılmış hak oluşturup oluşturmayacağı)
Danıştay 14. Dairesi Kararı 05.03.2014 2014_3063 D-14-2014-3063 (kıyıda yapılan ruhsatsız-imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında 3194/42 uyarınca para cezası verilmesinde belediye encümeninin yetkili olduğu) Yürürlükte
Danıştay 17. Dairesi Kararı 03/03/2015 2015_311 D-17-2015-311 (Su Sporu Alanlarından Ecrimisil Alınırken Dikkat Edilecek Hususlar) Yürürlükte
Danıştay 17. Dairesi Kararı 19/02/2015 2015_83 D-17-2015-83 (İmar Yolunda Kalan Hazine Özel Mülkiyetindeki Taşınmazdan Ecrimisil Alınıp Alınamayacağı) Yürürlükte
Danıştay 17. Dairesi Kararı 24/03/2015 2015_841 D-17-2015-841 (Arazi toplulaştırma işleminin mülkiyet hakkını ilgilendiren sübjektif işlem olduğu, dava açma süresinin başlangıcı için ilanın yeterli olmadığı)
Danıştay 17. Dairesi Kararı 19/02/2015 2015_83 Danıştay 17. Dairesi K: 2015/83 (Hazine adına tescilli ve imar planında yol olarak ayrılan taşınmazın belediye tarafından işgali halinde ecrimisil istenebileceği)